Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP LICOGI 16.8

Trang chủ»Tin nội bộ»Tin doanh nghiệp»Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP LICOGI 16.8

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP LICOGI 16.8

Ngày 18/04/2012, tại hội trường văn phòng Công ty cổ phần LICOGI 16, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư  LICOGI 16.8 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thành công tốt đẹp.
Năm 2011 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV Công ty CP LICOGI 16.8 đã nổ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Về dự đại hội có 36 cổ đông chính thức đại diện cho 56 cổ đông chiếm 90,18% tổng số cổ phần tương ứng với 992.000 cổ phần, tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết về dự đại hội đạt trên 65% vốn điều lệ.
Đại hội đã nghe "Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011; báo cáo của ban kiểm soát năm 2011, phương án chia cổ tức 2011 , kế hoạch chia cổ tức năm 2012, chuyển nhượng dự án 35ha Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng nai.và một số nội dung quan trọng khác".
Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung với 100% số phiếu tán thành như sau:
    Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2011
    Kế hoạch SXKD 2012,
    Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2011
    Báo cáo của ban kiểm soát năm 2011
    Phương án chia cổ tức 2011
    Thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch ngân sách 2012
    Chuyển nhượng 100% quyền phát triển dự án khu dân cư Phước Thiền (35ha), Nhơn Trạch, Đồng Nai
    Mua lại 800.000 cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ (theo tỷ lệ của tất cả cổ đông)
    Lựa chọn Công ty kiểm toán”
Đại hội cổ đông thường niên 2012 Công ty CP Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã kết thúc tốt đẹp. Năm 2012 sẽ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thử thách khó khăn hơn với Công ty. Nhưng, với sự đoàn kết, quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty, hy vọng  Công ty LICOGI 16.8 sẽ khắc phục được những khó khăn và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới để xây dựng Công ty ngày một lớn mạnh.
Cùng với những định hướng đúng đắn, chắc chắn Công ty Cổ phần LICOGI 16.8 sẽ đứng vững và không phụ lòng mong mỏi của các nhà đầu tư.

gom

gom 1