Tin cổ đông

Trang chủ»Tin nội bộ»Tin cổ đông

Tin cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP LICOGI 16.8 năm 2011

 • Mô tả

  Sáng ngày 26/03/2011, tại hội trường văn phòng Công ty cổ phần LICOGI 16, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thành công tốt đẹp.
  Năm 2010 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV Công ty CP LICOGI 16.8 đã nổ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  Về dự đại hội có 25 cổ đông chính thức đại diện cho 56 cổ đông chiếm 90,07% tổng số cổ phần tương ứng với 990.800 cổ phần, tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết về dự đại hội đạt trên 65% vốn điều lệ.
  Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010; báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2010 của Ban kiểm soát, phương án chia cổ tức 2010 , kế hoạch chia cổ tức năm 2011, bầu bổ sung thành viên HĐQT và một số nội dung quan trọng khác.
  Đại hội đã thống nhất và thông qua nhiều nội dung quan trọng với đa số phiếu tán thành. Đại hội đã chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đào Đức Trung vì lý do cá nhân, đồng thời bầu bổ sung ông Vũ Kiến Anh vào HĐQT Công ty.
  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã diễn ra trong không khí sôi động, các ý kiến chất vấn của cổ đông đều được Hội đồng quản trị Công ty giải đáp một cách cụ thể và xác đáng, đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12h00 cùng ngày./.

  gop

  gop 1

 •