CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ LICOGI 16.8

Trang chủ»Giới thiệu»Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ LICOGI 16.8

COCAUTOCHUC ANH NEW 23

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
1. Hội đồng quản trị:

    Chủ tịch HĐQT   :     Ông Trần Việt Khoa

    Ủy viên HĐQT    :     
Ông Vũ Đức Dũng
                                    Ông Hoàng Minh Khai
                                    Ông Vũ Kiến Anh
                                    Ông Lâm Hồng Thắng
                                     

                         
2.    Ban Giám đốc:

    Giám đốc              : Ông Lâm Hồng Thắng
    Phó  Giám đốc      : Ông Phan Thanh Phúc
   

3.    Các phòng ban:

-    Phòng Kế toán Tài Chính
     Trưởng phòng    : Bà Nguyễn Thị Thanh Loan

-    Phòng Thiết kế
      Phó Trưởng phòng    : Ông Ngô Nhơn
 
-    Phòng Quản lý Dự án
    Trưởng phòng    : Ông Vũ Kiến Anh

-      Phòng Tổng Hợp
 Trưởng Phòng   :  Ông  Quang CảnhTuấn

-     Phòng Kinh Doanh
      Trưởng Phòng: Đặng Huy Phán
      Phó trưởng Phòng: Đặng Hoàng Tất